Xem vo+'i bâ't cu+' chu+o+ng trình hiê.n thi. nào - Vâ.n ðô.ng cho ma.ng lu+o+'i toàn câ`u không phân biê.t chu+o+ng trình hiê.n thi.

Nguyên ba?n, tu su+?a lâ`n cuô'i vào ngày 16 tháng 11, 1997 - Ba?n di.ch: ngày 24 tháng 11, 1997

Xem với phông VISCII

Ghi chú: Trang này ðu+o+.c viê't bo+?i Cari D. Burstein ðê? nêu lên ca?m nghi~ vê` vâ.n ðô.ng "Xem vo+'i bâ't cu+' chu+o+ng trình hiê.n thi. nào". Nê'u ba.n to+'i ðây qua qua mô.t trang vo+'i hình a?nh hoå.c chu+~ vo+'i câu  "Xem vo+'i bâ't cu+' chu+o+ng trình hiê.n thi. nào", ðó có nghi~a là ngu+o+`i chu? trang ðô`ng ý vo+'i vâ.n ðô.ng này và ðang cô' gå'ng loa.i bo+'t nhu+~ng ki~ thuâ.t ðå.c tru+ng cho vài chu+o+ng trình hiê.n thi. riêng biê.t. Xin ðo.c phâ`n du+o+'i ðây ðê? biê't thêm chi tiê't và xem ba.n có muô'n tham gia hay không.

"Bâ't cu+' ai ðê? nhãn hiê.u 'trang này ðu+o+.c xem tô't nhâ't vo+'i chu+o+ng trình hiê.n thi. X' tu+'c là mong mo?i quay la.i nhu+~ng ngày xu+a tê. ha.i, tru+o+'c khi có ma.ng lu+o+'i, khi mà ba.n pha?i thâ.t khó khån mo+'i ðo.c ðu+o+.c tài liê.u trên mô.t máy vi tính khác, mô.t chu+o+ng trình du+. tha?o khác, hay trên mô.t hê. thô'ng khác."
  -- Tim Berners-Lee trong Technology Review, tháng 7, 1996

Nê'u ba.n ðã ðê'n ðây, có le~ bo+?i vì ba.n tò mò vê` cái nút "Xem vo+'i bâ't cu+' chu+o+ng trình hiê.n thi. nào". Ðây là su+. gia?i thích cu?a tôi. Tôi râ't là không vui vo+'i cái chiê`u hu+o+'ng hiê.n ta.i ðê? ta.o nhu+~ng trang nhà riêng cho vài chu+o+ng trình hiê.n thi. và bo? ro+i nhu+~ng cái khác. Thâ.t là bu+.c mình khi ghé thåm mô.t no+i và khám phá ra rå`ng mình bi. ðuô?i ði cho ðê'n khi nào quay la.i vo+'i Netscape hay là Internet Explorer. Cu~ng thâ.t là bu+.c khi thåm mô.t chô~ nào tuy cu~ng cho ba.n coi bå`ng bâ't cu+' chu+o+ng trình hiê.n thi. nào nhu+ng la.i su+? du.ng quá nhiê`u nhu+~ng qui ði.nh (tags) mà chi? vài cái thông du.ng châ'p nhâ.n, hoå.c hoàn toàn không chi.u mo+? cu+?a cho nhu+~ng chu+o+ng trình hiê.n thi. chuyên dùng chu+~.

Tôi muô'n ðô?i ngu+o+.c cái chiê`u hu+o+'ng này. Tôi biê't là tôi không thê? tu+. mình thay ðô?i ca? mô.t ma.ng lu+o+'i, nhu+ng mô~i mô.t chút ðóng góp cu~ng là ðáng kê?, và ðây là phiê'u bâ`u cu?a tôi cho mô.t ma.ng lu+o+'i toàn câ`u, không phân biê.t hê. thô'ng hu+o+'ng dâ~n cu~ng nhu+ chu+o+ng trình hiê.n thi.. Vi` vâ.y, tôi ðã ðê? nút "Xem vo+'i bâ't cu+' chu+o+ng trình hiê.n thi. nào" ðê? nhâ'n ma.nh rå`ng tôi cô' ta.o nhu+~ng trang nhà ðê? tâ't ca? các chu+o+ng trình hiê.n thi. ðê`u xem ðu+o+.c vo+'i ðâ`y ðu? các công du.ng. Vài trang có thê? trông ðe.p ho+n vo+'i mô.t vài chu+o+ng trình hiê.n thi., nhu+ng tâ't ca? các chu+o+ng trình hiê.n thi. ðê`u có thê? ðo.c chúng. Tôi cô' xài nhu+~ng qui ði.nh dành riêng cho mô.t sô' chu+o+ng trình hiê.n thi. riêng mô.t cách ho+.p lí, và chi? khi nào thâ.t câ`n, và nhu+~ng lâ`n tôi dùng chúng nhu+ dùng hình vo+'i toa. ðô. (image map), khung, Java, v.v... tôi ráng hê't su+'c ðê? cho các chu+o+ng trình hiê.n thi. khác cu~ng xem ðu+o+.c. Hãy cho tôi biê't nê'u ba.n thâ'y chô~ nào trên các trang cu?a tôi mà chu+o+ng trình hiê.n thi. cu?a ba.n không xem ðu+o+.c (xin nho+' nêu ra. ba.n ðang su+? du.ng chu+o+ng trình nào và chô~ nào ba.n không xem ðu+o+.c) và tôi se~ ráng thay ðô?i chúng.

Tôi xin mo+`i tâ't ca? nhu+~ng ai muô'n tham gia vào cuô.c vâ.n ðô.ng này sao la.i nhu+~ng hình a?nh tôi ðã ta.o ra trên trang cu?a tôi ðê? dùng vào trang cu?a các ba.n, hoå.c su+? du.ng mô.t trong  nhu+~ng hình a?nh ðã ðu+o+.c ta.o bo+?i nhu+~ng ngu+o+`i tham gia khác. Nê'u ba.n thâ'y thích ta.o thêm nhu+~ng hình a?nh khác cho cuô.c vâ.n ðô.ng này, xin mo+`i ba.n! (và xin cho tôi ðu+o+.c biê't nê'u ba.n có nhã ý cho mo.i ngu+o+`i su+? du.ng nhu+~ng sáng tác cu?a ba.n) tôi không pha?i là hoa. si~ chuyên nghiê.p và tôi biê't rå`ng nhu+~ng mâ~u tôi ta.o không pha?i là hoàn ha?o. Tôi thâ.t su+. mong mo?i ba.n se~ nô'i cái hình ðó vo+'i trang này, ðê? mo.i ngu+o+`i ðu+o+.c hiê?u ðu+o+.c ý nghi~a cu?a nó, hoå.c ba.n có thê? tu+. viê't nhu+~ng lo+`i gia?i thích, nhu+ng nê'u ba.n không thích thì thôi.

Ðây là mâ~u html mà ba.n có thê? dùng (vo+'i su+. ðiê`u chi?nh ho+.p lí) nê'u ba.n muô'n:

<p><a href="http://www.anybrowser.org/campaign/"> <img src="ðu+o+`ng-dâ~n-ðê'n-hình/tên-hình" width="bê`-rô.ng-cu?a-hình (theo ðo+n vi. pixel)" height="bê`-cao-cu?a-hình (theo ðo+n vi. pixel)" alt="Xem vo+'i bâ't cu+' chu+o+ng trình hiê.n thi. nào" /></a></p>

Ghi chú: Ba.n nên cho.n mô.t trong nhu+~ng hình a?nh tu+` trang Hình cho bâ't cu+' chu+o+ng trình hiê.n thi. nào và sao vào trong chô~ thu+ mu.c no+i trang nhà ba.n và su+?a nhu+~ng hàng trên cho phù ho+.p.

Nê'u ba.n không thích ðê? hình vào trang nhà cu?a ba.n, mà ba.n vâ~n muô'n cho mo.i ngu+o+`i biê't là ba.n trang cu?a ba.n có thê? xem ðu+o+.c bo+?i bâ't cu+' chu+o+ng trình hiê.n thi. nào thì ba.n có thê? ðê? hàng chu+~ "Xem vo+'i bâ't cu+' chu+o+ng trình hiê.n thi. nào" hoå.c "Xem vo+'i chu+o+ng trình hiê.n thi. nào ba.n thích" (hoå.c là câu gì khác mà ba.n thích dùng). Ba.n nên nô'i hàng chu+~ ðó vo+'i trang này, hoå.c tu+. mình viê't mô.t trang gia?i thích vê` vâ.n ðô.ng này ðê? nhu+~ng ai muô'n tìm hiê?u thêm có thê? biê't tin tu+'c, và có thê? se~ áp du.ng vào cách ho. sáng ta.o trang nhà cu?a ho. cho mo.i ngu+o+`i cùng xem.

Có hai lí do chính ðê? ðå.t hình a?nh/chu+~ trên trang cu?a ba.n nê'u ba.n chê' trang nhà có thê? xem bo+?i bâ't cu+' chu+o+ng trình hiê.n thi. nào:

  • Cho khách cu?a ba.n biê't rå`ng ba.n ðang cô' gå'ng làm cho trang cu?a ba.n ðê'n vo+'i tâ't ca? mo.i ngu+o+`i.
  • Khuyê'n khích nhu+~ng ngu+o+`i khác ðê? ho. cu~ng áp du.ng lô'i ðó vo+'i trang cu?a ho. cho mo.i ngu+o+`i ðê`u xem ðu+o+.c.

Tôi ðã viê't mô.t ba?n Hu+o+'ng Dâ~n Cách Ta.o Trang Dê~ Xem trong ðó bàn vê` su+. thuâ.n tiê.n trong vâ'n ðê` xem các trang nhà và làm sao ðê? ta.o cho trang cu?a ba.n thâ.t dê~ ðu+o+.c xem. Nho+' tham kha?o thêm nhu+~ng trang liê.t kê o+? du+o+'i ðây ðê? có thêm chi tiê't.

Nê'u ba.n gå.p trang nào thâ.t khó xem và ba.n muô'n khuyê'n khích ho. làm chúng cho mo.i ngu+o+`i ðu+o+.c xem, ba.n nên viê't thu+ cho ho.. Ở ðây có vài lá thu+ mâ~u cho ba.n tham kha?o.

Tôi hi vo.ng rå`ng ba.n se~ tham gia vào lu+.c lu+o+.ng này ðê? gia?m bo+'t nhu+~ng cách ta.o trang trên lu+o+'i dành riêng cho vài chu+o+ng trình hiê.n thi..

Hãy cho tôi biê't nê'u ba.n có ý kiê'n, hay ðê` nghi. gì ðê'n campaign AT anybrowser DOT org.

Ba?n di.ch, Viê.t ngu+~: Nguyê~n Viê.t Châu - vnguyen@uwaterloo.ca